ОКОЛНА СРЕДА

„Планова“ е екологична компания, която поощрява своите служители, доставчици и клиенти да бъдат отговорни към околната среда. В рамките на нашата организация ние прилагаме програма за корпоративна социална отговорност, целяща опазването на околната среда на всяка цена. „Планова“ насърчава използването на енергоспестяващи методи и машини, местни суровини и подходи за икономия на материали, намиращи приложение при обработката на различни материали..

Като сертифицирана по ISO компания, работеща с персонал и доставчици, които са обучени в областта на здравеопазването, безопасността, сигурността, околната среда и здравните протоколи, ние също така надграждаме нашият съществуващ автопарк до стандарт Euro 6 и възнамеряваме да завършим този процес до 2020 г. Ангажираността на „Планова“ към екологията надхвърля личната печалба и рентабилността, като ние възнамеряваме да работим винаги в полза на околната среда, дивата природа и обществото.

НАШИТЕ ОБЕКТИ

СВЕТОВНО ПОКРИТИЕ, ВКЛЮЧВАЩО 4 КОНТИНЕНТА И 15 ДЪРЖАВИ

TOP

NEWS – BARTUF Products

X